Wet screening in Spanish - English-Spanish .Deze pagina vertalen

  Example sentences with "wet screening", translation memory. add example. en Apparatus and installations all for the dewatering and increasing of the dry substance of purified wet screenings and sediments. tmClass. es Aparatos e instalaciones para quitar el agua de filtros húmedos depurados y sedimentos y aumentar su sustancia seca.

Get Price
  Effect of wet screening on particle size .Deze pagina vertalen

  The aims of this study were to establish the causes of fine coal generation during wet screening as well as the effect of wet screening on particle size distribution (PSD) and chemical properties. 2. Background. The –Lurgi fixed bed dry bottom gasification process operates on lump sized coal.

Get Price
  Veiligheidsonderzoeken | AIVD

  De coronamaatregelen hebben ook effect op de dienstverlening van de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO). Hierdoor is het mogelijk dat de wettelijke beslistermijn van veiligheidsonderzoeken overschreden wordt. Als dit het geval is, informeren wij belanghebbenden hierover per brief. In deze situatie is sprake van overmacht en de UVO doet al het mogelijke om de continuïteit van de dienstverlening ...

Get Price
  Justis | Wat is toezicht op rechtspersonen?

  Justis voert de Wet controle op rechtspersonen uit. Het doel van deze wet is misbruik door rechtspersonen (bedrijven) voorkomen en bestrijden. Door bedrijven vaker te controleren op mogelijk misbruik, kunnen handhavende instanties sneller optreden.

Get Price
  Justis | Wet Bibob

  De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Get Price
  Screening | Autoriteit Persoonsgegevens

  Als u sollicitanten of werknemers screent, verwerkt u hun persoonsgegevens. Dat betekent dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing zijn. Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat de screening volledig aan de eisen van deze wetten .

Get Price
  Screenen mag niet zomaar, ook niet met toestemming ...

  Dat betekent dat de werkgever bij een screening moet voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit mag niet De screenings van het bedrijfsrecherchebureau waren wel erg grondig. Maar ook zoiets onschuldigs als het checken van een facebookprofiel blijkt snel al in strijd met de wet.

Get Price
  wetten - Regeling - Zorgverzekeringswet - BWBR0018450

  Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Get Price
  wetten - Regeling - Algemene wet bestuursrecht ...

  bij de wet is bepaald dat door of namens een der Kamers der Staten-Generaal of door een aantal leden daarvan de wens te kennen kan worden gegeven dat het onderwerp of de inwerkingtreding van die algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling bij de wet wordt geregeld, of . b.

Get Price
  Organisatie | Prenatale en neonatale screeningen

  Bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO structureel echoscopisch onderzoek staat de geïnformeerde keuze centraal. De zwangere heeft echter ook het 'recht op niet weten' zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ) beschreven staat.

Get Price
  Home [ecscreening]Deze pagina vertalen

  Screening, Export compliance, Screening Services, ITAR (International Traffic in Arms Regulations) and EAR (Export Administration Regulations), give your company a competitive advantage, consulting, regulations, screening resources

Get Price
  Principles of Screening and Sizing · PDF-bestand

  Principles of Screening and Sizing. Presented By: George Schlemmer. Today's Agenda • Provide you with information to promote a safer, more cost efficient ... coarse screening in wet or dry applications. Screening Media Selection Guide; Wear Protection in the Feed Box, Discharge Lips and Side Liners • .

Get Price
  wet screening definition | English definition .Deze pagina vertalen

  wet screening definition, meaning, English dictionary, synonym, see also 'screenings',screen',sneering',scree', Reverso dictionary, ... screening test n a simple test performed on a large number of people to identify those who have or are likely to develop a specified disease

Get Price
  wetten - Regeling - Wet particuliere ...

  1 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister door de instandhouding van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden te verrichten of aan te bieden.. 2 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg uit te voeren, bedoeld in de verordening.

Get Price
  De Wet BIBOB in een notendop: uitleg en tips! » van ...

  De wet bibob. De wet BIBOB heet voluit de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en bestaat sinds 2003. De wet geeft het openbaar bestuur de mogelijkheid om een onderzoek te doen naar (de achtergronden van) de aanvrager van een vergunning of subsidie of een partij die een vastgoedovereenkomst waar de overheid ook partij bij is, aangaat.

Get Price
  wetten - Regeling - Wet op het financieel toezicht ...

  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder: aanbieden: a. het in de uitoefening van een beroep of bedrijf rechtstreeks of middellijk doen van een voldoende bepaald voorstel tot het als wederpartij aangaan van een overeenkomst met een consument inzake een financieel product dat geen financieel instrument, premiepensioenvordering of ...

Get Price
  Veiligheidsonderzoek - Wikipedia

  Een veiligheidsonderzoek, in de betekenis van de Nederlandse Wet Veiligheidsonderzoeken van 1996, is een onderzoek naar een persoon dat wordt uitgevoerd voordat een werkgever deze te benoemen of aan te stellen in een vertrouwensfunctie.Veiligheidsonderzoeken worden in Nederland uitgevoerd door de MIVD en de AIVD, of namens deze laatste door de Nationale politie, de Koninklijke Marechaussee en ...

Get Price
  Welzijnseisen voor varkens | RVO | Rijksdienst

  Heeft een varkensbedrijf of houdt u varkens voor de hobby? Dan houdt u zich aan de regels om het welzijn van varkens te verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld regels voor de huisvesting van varkens in groepen, roostervloeren van stallen, speelmateriaal en dag- en nachtritmes.Zorg dat u zich naast deze regels altijd houdt aan de algemene regels voor huisvesting en verzorging van dieren.

Get Price
  Justis | Wet Bibob

  De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Get Price
  Coupled DEM-SPH simulations of wet continuous .Deze pagina vertalen

  During screening, a liquid stream, besides the vibration, can be applied for the acceleration of the separation. The discrete element method coupled with the smoothed particle hydrodynamics (DEM-SPH) is used to numerically analyse wet continuous screening here. Within the applied DEM-SPH a new simple model for the representation of the screening surface is suggested in .

Get Price
  Prenatale screening | KNMG

  Prenatale screening valt onder de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). Deze wet stelt kwaliteitseisen aan de aanbieders van prenatale screening. Ethische vragen centreren zich bij prenatale screening vooral rond keuzevrijheid van de vrouw, de beschermwaardigheid van een foetus en de mogelijke stigmatisering van kinderen met een afwijking.

Get Price
 • ball mill manufacturers united states kolkata in united states
 • average cost thailand
 • northern coalfields notification
 • raymond 1 diagram
 • moreRelated Products